In 't Wasdom

bookmanager

Privacybeleid

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe BOLAS en Cornelissen & De Jong [ook wel: HOUDER] omgaan met privacygegevens en op welke wijze en voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt.

Het privacybeleid is van toepassing op alle door HOUDER op de markt gebrachte applicaties & producten en op de bezoekers van de websites & applicaties waarvan BOLAS eigenaar en/of houder is, waaronder bolas.nl, voetnootonline.nl, bookmanager.nl en cornelissenendejong.nl.

Definities

BOLAS: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOLAS B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68447507, statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Notter. BOLAS is de ontwerper van de producten bookmanager, boeknoot en voetnootonline en verantwoordelijk voor het websitedesign / -ontwerp van bookmanger.nl, boeknoot.nl, voetnootonline.nl, bolas.nl en cornelissenendejong.nl.

Bookmanager: het product dat door BOLAS is ontworpen en tot doel heeft bibliografische gegevens van boeken, kaarten, mappen etc. digitaal te beschrijven en beschikbaar te stellen.

Voetnootonline: het product dat door BOLAS is ontworpen en tot doel heeft  om (digitale) informatie te voorzien van voet- en eindnoten, een bronnenlijst (vlg. de APA-norm, 6e en 7e editie) alsmede aantekeningen m.b.t. de bronnen (incl. de zgn. bolasknop of plusknop).

Cornelissen & De Jong: het antiquariaat In ’t Wasdom – opgericht door Igor Cornelissen (1935-2021) en Jaap de Jong (1963) – ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 76955508 en vestigingsnummer 000044687273 en kantoorhoudende te Zwolle.

BOLAS, bookmanager, voetnootonline en Cornelissen & De Jong – allen actief In ’t Wasdom – worden verder aangeduid met HOUDER.

Afnemer: de rechtspersoon die diensten en producten van HOUDER afneemt en daar zelf gebruik maakt, alsmede de Consument;

Gebruiker: alle personen, bedrijven en/of instellingen die gebruik maken van diensten en producten van HOUDER die via Afnemer beschikbaar zijn gesteld, alsmede de Consument;

Consument: de natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die diensten en producten van HOUDER afneemt en daarvan zelf gebruikt maakt;

Bezoeker: een ieder die de websites van HOUDER bezoekt of gebruikt maakt van haar applicaties, waaronder gebruikers.

Persoonsgegevens: gegevens van bezoekers die herleidbaar zijn tot personen

Applicaties: de tools en websites, waaronder maar niet uitsluitend bolas.nl, bookmanager.nl, cornelissenendejong.nl, histopos.nl, voetnootonline.nl, laelaps.nl

Beschrijving gegevens

De persoonsgegevens die door HOUDER voor onderstaande doeleinden kunnen worden verzameld zijn:

 • De adresgegevens van het bedrijf, de (onderwijs)instelling en/of persoon van de gebruiker.
 • De accountgegevens met behulp waarvan gebruiker toegang krijgt tot de applicaties van HOUDER (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Gegevens betreffende de licenties of andere rechten waarover de gebruiker in het kader van de met Afnemer gesloten overeenkomst beschikt;
 • Gegevens die eigendom zijn van Afnemer en waartoe HOUDER toegang heeft verkregen om die via de applicaties van HOUDER voor die Afnemer te ontsluiten;
 • De inhoud van zoekvragen en ingestelde attenderingen, aan de hand waarvan de gebruiker informatie verkrijgt uit de applicaties van HOUDER en de inhoud van de binnen deze applicaties aangemaakte profielen en projecten;
 • Gebruiksgegevens, waaronder begrepen statistische gegevens over de door gebruiker uitgevoerde zoekacties;
 • Bezoekersstatistieken door middel van Google Analytics, plugins van WordPress (Jetpack, mailchimp, mailpoet).

Doeleinden gebruik gegevens

 • Optimalisering applicatie met het oog op betere resultaten

HOUDER verzamelt gegevens van gebruikers om de dienstverlening aan Afnemer en gebruikers te optimaliseren en, waar mogelijk, te verbeteren. Zo kan er met persoonsgegevens een gebruikersprofiel worden opgebouwd met het doel de kwaliteit van bijvoorbeeld zoekresultaten binnen applicaties van HOUDER te verbeteren.

 • Check op rechten

Alleen gebruikers die daartoe gerechtigd zijn op grond van een met Afnemer gesloten overeenkomst hebben toegang tot de webapplicaties en modules van HOUDER. Om vast te kunnen stellen of een gebruiker beschikt over deze rechten, dient HOUDER te beschikken over de genoemde persoonsgegevens en gegevens van deze gebruiker en dienen gebruikers  zich aan te melden door middel van hun gebruikersnaam en wachtwoord alvorens ze van de applicaties van  HOUDER gebruik kunnen maken.

Daarnaast dienen gebruikers, voor de toegang tot externe bronnen via de applicaties van  HOUDER, te beschikken over voldoende rechten om van die externe bronnen gebruik te mogen maken: HOUDER draagt daarvoor geen verantwoordelijkheid.

Licentiegegevens met betrekking tot die externe bronnen kunnen door HOUDER ter verificatie worden doorgegeven aan de betreffende rechthebbende.

 • Toezending informatie van HOUDER

Naast de genoemde toegangs- en gebruiks/licentiecontrole, worden de door gebruiker  verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor het toezenden van informatie gerelateerd aan het gebruik van applicaties van HOUDER, het verlenen van ondersteuning bij het gebruik en voor facturering. Gebruiksgegevens, waaronder begrepen statistische gegevens over het gebruik, worden door HOUDER in een beschermde omgeving bewaard en worden op verzoek of periodiek aan de bevoegde vertegenwoordiger van een Afnemer ter beschikking gesteld. Buiten de hierboven expliciet genoemde gevallen, zullen verzamelde gegevens niet aan derden worden verstrekt en niet worden gebruikt buiten het kader van de met Afnemer gesloten overeenkomst of een hiervoor verkregen toestemming.

 • Intern onderzoek en verbetering website

Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van de website van HOUDER bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is algemeen van aard en dus niet persoonlijk.

Cookies

HOUDER maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn gegevensbestanden die een computer opslaat als websites van HOUDER worden bezocht. Door middel van een cookie kunnen gegevens die een bezoeker invult, waaronder eventueel zijn gebruikersnaam en wachtwoord en bepaalde keuzes die hij maakt, worden opgeslagen zodat de werking van websites en applicaties van HOUDER op die bezoeker kan worden afgestemd en deze gegevens een volgende keer niet opnieuw behoeven te worden ingevoerd. Voor zover de gegevens in een cookie kunnen worden herleid tot een natuurlijke persoon, is sprake van persoonsgegevens. Cookies afkomstig van websites van HOUDER kunnen geen schade toebrengen aan een computer. De meeste webbrowserprogramma’s kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies (afkomstig van websites van HOUDER) niet worden geaccepteerd. In dat geval kan echter geen gebruik worden gemaakt van sommige diensten van HOUDER. Wanneer cookies van HOUDER worden verwijderd na een bepaalde raadpleegsessie, zullen de in deze cookies bewaarde gegevens verloren gaan. Deze gegevens dienen dan bij een volgend gebruik van applicaties van HOUDER opnieuw te worden ingevuld.

Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens

Bezoekers kunnen inzage vragen van de persoonsgegevens die over hen bij HOUDER bekend zijn.

Gegevens, zoals het e-mailadres en het wachtwoord voor toegang tot de applicaties van HOUDER, kunnen door een gebruiker worden ingezien en gewijzigd via de daartoe bestemde functionaliteit binnen de applicaties van HOUDER. Bezoekers kunnen HOUDER daarnaast schriftelijk verzoeken om andere persoonsgegevens die op hen betrekking hebben te wijzigen of verwijderen. HOUDER zal hieraan voldoen, voor zover dit technisch mogelijk is en voor zover dit in overeenstemming is met de tussen HOUDER en de Afnemer gesloten overeenkomst.

Beveiliging van gegevens

HOUDER heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om alle aan haar toevertrouwde gegevens, waaronder persoonsgegevens van gebruikers, te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Wachtwoorden van gebruikers worden uitsluitend in versleutelde vorm opgeslagen. De applicaties van HOUDER worden aan gebruikers ter beschikking gesteld via servers van HOUDER, ondergebracht bij een hosting provider, en eventueel tevens gedeeltelijk via een eigen, interne server van een Afnemer. HOUDER heeft afspraken gemaakt met de hosting provider, waarin is vastgelegd dat deze alle noodzakelijke maatregelen zal treffen om de vertrouwelijkheid van het gegevensverkeer en van de gegevens die zijn opgeslagen op de servers van HOUDER te waarborgen.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens en andere gegevens van gebruikers waarop dit privacybeleid betrekking heeft worden door HOUDER bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen haar en de Afnemer. Maximaal drie jaar na afloop van deze contractperiode worden deze gegevens vernietigd, tenzij partijen anders zijn overeenkomen.

Wijziging van dit privacybeleid

HOUDER behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid aan te passen. De meest recente versie is steeds beschikbaar via de link ‘Privacy Policy’ binnen websites van HOUDER.

Deze versie is voor het laatst herzien op 12 januari 2024.